header logo rood

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Voedingsbureau Yvonne Hollander.
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61634794.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Yvonne Hollander is de drijvende kracht achter Voedingsbureau Yvonne Hollander (hierna: ‘Yvonne’). Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Yvonne en cliënt inzake behandeling en / of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle natuurlijk rechtspersonen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger die Yvonne’s dienst(en) afnemen. Yvonne is gerechtigd om gekwalificeerde derden in te schakelen voor de uitvoering van de behandelingen / diensten.

Artikel 2 – Het voedingsbureau

Yvonne is op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-20164588 of per e-mail info@yvonnehollander.nl. Iedere maandagavond is van 19.00-20.00 uur een gratis inloopspreekuur in het Boumaboulevard 527 en eens in de drie weken zit Yvonne op de woensdagmiddag in bij fysiotherapie Appingedam in Appingedam.

Artikel 3 – Verwijzing

Client kan zonder verwijsbrief gebruik maken van Yvonne haar diensten. Echter, om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, kan de zorgverzekeraar u vragen om een verwijsbrief van de (huis)arts. U dient zelf de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te checken. Een verwijsbrief van de (huis)arts is overigens een jaar geldig.

Artikel 4 – Rapporteren aan (huis)arts

Yvonne houdt de verwijzend arts, in algemene zin, op de hoogte van de voortgang / resultaten van de behandeling. Deze rapportage vindt aan het begin en einde van de behandeling plaats. Bij langdurige behandeling wordt de verwijzend arts jaarlijks geïnformeerd of bij bijzonderheden. Bij iedere intakegesprek benoemt Yvonne dat zij, indien nodig, de verwijzend arts op de hoogte van de behandeling. Wanneer cliënt dit niet wenst, kan cliënt dit direct melden bij Yvonne.

Artikel 5 – Privacy

Alles wat cliënt met Yvonne bespreekt tijdens de behandeling en / of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Yvonne is daarnaast gehouden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Behandeltijd

De tijd die Yvonne in rekening brengt bestaat uit direct patiëntgebonden tijd (de tijd die cliënt in de spreekkamer van Yvonne heeft doorgebracht) en uit indirect patiëntgebonden tijd (de tijd die Yvonne besteedt aan werkzaamheden waarbij cliënt niet aanwezig is).

Artikel 7 – Annuleren afspraak

Wanneer u niet of niet tijdig op de afspraak kunt verschijnen dient u Yvonne hiervan zo spoedig mogelijk (per e-mail of telefonisch) op de hoogte te stellen. Heeft u niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd dan kan Yvonne het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Artikel 8 – Beëindigen behandeling en / of dienst

Yvonne kan de behandeling en / of dienstverlening beëindigen wanneer deze naar haar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Yvonne stelt cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 9 – Resultaat

Yvonne haar behandeling en / of diensten zien toe op een inspanningsverbintenis. Met een proactieve attitude van cliënt kunnen bepaalde resultaten behaald worden, maar dit kan nimmer gegarandeerd worden.
Yvonne sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door Yvonne haar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan Yvonne’s zijde. Tevens is Yvonne niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden jegens cliënt.

Artikel 10 – Kosten / Tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie uur per kalenderjaar. In de basisverzekering geldt voor volwassenen een eigen risico. Vaak is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Tijdens het intakegesprek zal Yvonne samen met u uitzoeken hoe uw dekking is met betrekking tot de behandeling en / of aanvullende diensten. Declaraties van dieetadvisering vindt rechtstreeks plaats bij uw zorgverzekeraar. Wanneer blijkt dat u uw vergoeding heeft verbruikt dan ontvangt u rechtstreeks van Yvonne de declaraties.

Tijdens het intakegesprek benoemt Yvonne haar tarieven en de eventuele overige kosten / vergoedingen die voortvloeien uit de behandeling. Alle tarieven / kosten zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.

Artikel 11 – Betalingen

De door Yvonne aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de behandeling en / of diensten dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Yvonne gerechtigd om, conform de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten, incassokosten ter voldoende van de declaraties bij cliënt in rekening te brengen. De administratie van Yvonne is bindend bij conflicten.

Artikel 12 – Klachten?

Yvonne gaat er niet van uit, maar mocht u niet tevreden zijn over haar dienstverlening én u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. Op de website www.klachtencommissieparamedici.nl vindt u meer informatie over de te volgen klachtenprocedure.